Klovainių pagrindinė mokykla

Mokyklos atributika

 VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 2013/2014 M. M

      PRIORITETAS -  Kokybiškas ugdymas. Mokyklos bendruomenės narių bendradarbiavimas.

      I  TIKSLAS: ugdymo kokybės tobulinimas siekiant mokytojo ir mokinio kūrybiškumo ir veiksmų suderinamumo, orientuoto į kiekvieno mokinio pažangą.

      Uždaviniai:

1.Tobulinti pamokos vadybą.
2. Siekti pamokos uždavinio įgyvendinimo.
3.
 Mokymo ir mokymosi procese išnaudoti vertinimo nuostatas. Taikyti įsivertinimą.
4. Teikti  kompleksinę pagalbą vaikui . Įgyvendinti nuolatinę pažangos stebėseną.

      II TIKSLAS. Skatinti visų mokyklos bendruomenės narių aktyvų įsijungimą į bendrą veiklą, plėtojant bendradarbiavimo galimybes.

      Uždaviniai:

   1. Ugdymą organizuoti efektyviai, kūrybiškai, orientuojantis į vaiko poreikius ir galimybes;
   2. Efektyviai išnaudoti mokytojų intelektinį ir organizacinį potencialą, kelti kvalifikaciją ir veiklos   motyvaciją;
   3.
 Stiprinti bendradarbiavimą su mokinių tėvais;
   4.
 Vadybą organizuoti savarankiškos ir atsakingos mokyklos veiklos principais.

Informacija
Formalusis ugdymas

Neformalusis ugdymas

Mokyklos muziejus
Fotogalerija 
      2011-2012 mokslo metai
      2012-2013 mokslo metai

     2013-2014 mokslo metai

Mokyklos laikraštis
Parama mokyklai

                                                                                        Žalioji 2a, Klovainiai, Pakruojo r. klovmok@gmail.com   Atnaujinta: 2014-06-16