Klovainių pagrindinė mokykla

        Mokyklos atributika

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 

  PRIORITETAS -  Kokybiškas ugdymas.

                              Mokyklos bendruomenės narių bendradarbiavimas.

I  TIKSLAS: ugdymo kokybės tobulinimas siekiant mokytojo ir mokinio kūrybiškumo ir veiksmų suderinamumo, orientuoto į kiekvieno mokinio pažangą.

Uždaviniai :

1.Tobulinti pamokos vadybą.
2. Siekti pamokos uždavinio įgyvendinimo.
3.
 Mokymo ir mokymosi procese išnaudoti vertinimo nuostatas. Taikyti įsivertinimą.
4.Teikti  kompleksinę pagalbą vaikui . Įgyvendinti nuolatinę pažangos stebėseną.

II TIKSLAS. Skatinti visų mokyklos bendruomenės narių aktyvų įsijungimą į bendrą veiklą, plėtojant bendradarbiavimo galimybes.

Uždaviniai:

1. Ugdymą organizuoti efektyviai, kūrybiškai, orientuojantis į vaiko poreikius ir galimybes;
2. Efektyviai išnaudoti mokytojų intelektinį ir organizacinį potencialą, kelti kvalifikaciją ir veiklos motyvaciją;
3.
 Stiprinti bendradarbiavimą su mokinių tėvais;
4. Vadybą organizuoti savarankiškos ir atsakingos mokyklos veiklos principais.

 
        Informacija
        Formalusis ugdymas

        Neformalusis ugdymas

        Mokyklos muziejus
        Fotogalerija 
             2011-2012 mokslo metai
             2012-2013 mokslo metai

             2013-2014 mokslo metai

             2014-2015 mokslo metai
        Mokyklos laikraštis
        Parama mokyklai
    Tamo.lt           

                                                                                        Žalioji 2a, Klovainiai, Pakruojo r. klovmok@gmail.com   Atnaujinta: 2014-09-10