Klovainių pagrindinė mokykla

        Mokyklos atributika

 

PRIORITETAI 

1. ASMENS KOMPETENCIJŲ UGDYMAS.
2. AKTYVIOS, MOKYMĄSI SKATINANČIOS APLINKOS KŪRIMAS
( aktyvus bendradarbiavimas su mokiniais, mokinių tėvais (globėjais), vietos bendruomene sprendžiant ugdymo ir mokinių užimtumo  problemas ).

TIKSLAI

UGDYMO VEIKLOS CENTRE – MOKINIO ASMENYBĖ.

 Mokykla siekia:
I tikslas.
   Užtikrinant mokinių ugdymo ir ugdymosi kokybę, didinti mokymosi patrauklumą;
Uždaviniai :
1. Tirti ir analizuoti veiklos rezultatus.
2. Tobulinti mokytojų profesinę kompetenciją, organizuoti metodinę veiklą.
3. Tikslinti mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo bei įsivertinimo tvarką.
4. Diegti mokymo ir mokymosi metodus, paremtus IKT taikymu.
II tikslas. Skatinant mokinių saviraišką ir saviugdą, kurti saugią, sveiką ir jaukią mokymosi aplinką, ugdyti pilietiškumą:
Uždaviniai :
1. Skatinti mokinių iniciatyvumą, saviraišką, remti projektinę veiklą.
2. Vykdyti profesinio orientavimo programą, padedančią mokiniams planuoti savo karjerą.
3. Užtikrinti mokinių saugą ugdymo procese ir prevencinių programų vykdymą.
III tikslas.
Plėtojant bendradarbiavimą, formuoti teigiamą mokyklos įvaizdį.
Uždaviniai :
1. Plėsti mokytojų, mokinių ir vietos bendruomenės bendradarbiavimo kompetenciją
2. Ugdyti kiekvieno bendruomenės nario mokyklos tapatumo jausmą.
3. Puoselėti patrauklų mokyklos įvaizdį.

 

        Informacija
        Formalusis ugdymas

        Neformalusis ugdymas

        Mokyklos muziejus
        Fotogalerija 
             2011-2012 mokslo metai
             2012-2013 mokslo metai

             2013-2014 mokslo metai

             2014-2015 mokslo metai
        Mokyklos laikraštis
        Parama mokyklai
    Tamo.lt           

                                                                                        Pakruojo r. sav., Klovainių mstl., Žalioji 2A. klovmok@gmail.com   Atnaujinta: 2015-07-07