Klovainių pagrindinė mokykla

        Mokyklos atributika

 

PRIORITETAI

1. ASMENS KOMPETENCIJŲ UGDYMAS.
2. AKTYVIOS, MOKYMĄSI SKATINANČIOS APLINKOS KŪRIMAS.
( aktyvus bendradarbiavimas su mokiniais, mokinių tėvais (globėjais), vietos bendruomene

sprendžiant ugdymo ir mokinių užimtumo  problemas.)

 TIKSLAI
UGDYMO VEIKLOS CENTRE – PAMOKA.

 I TIKSLAS.   UGDYMO KOKYBĖS GERINIMAS IR MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS.
Uždaviniai :
1.  Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas, savišvieta, refleksija.
2.  Metodinės veiklos modelio įgyvendinimas.
3.  Modelis „Kolega – kolegai“ – vesti atviras pamokas.
4. Diegti mokymo ir mokymosi metodus, paremtus IKT taikymu.

II TIKSLAS. UGDYMO PROCESO MODERNIZAVIMAS.
Uždaviniai :
1. Išnaudoti mokyklos erdves ugdymo procese.
2. Modernizuoti  ir aprūpinti  šiuolaikinėmis mokymo priemonėmis 1-ą kabinetą.
3. Tikslingai išnaudoti  bibliotekos fondus, atitinkančius vartotojų poreikius, komplektuoti  ir kaupti įgyjamą ir dovanotą literatūrą. Organizuoti knygų dovanojimo akcijas.

 

 III TIKSLAS. TELKTI MOKYKLOS BENDRUOMENĘ BENDRAI VEIKLAI, KURIANT SVEIKĄ, SAUGIĄ, JAUKIĄ, KULTŪRINGĄ BEI TRADICIJAS PUOSELĖJANČIĄ APLINKĄ.
Uždaviniai :
1. Plėsti mokytojų, mokinių ir vietos bendruomenės bendradarbiavimo kompetenciją
2. Ugdyti kiekvieno bendruomenės nario mokyklos tapatumo jausmą. Į veiklą įtraukti tėvus.
3. Puoselėti patrauklų mokyklos įvaizdį.
4. Organizuoti tradicinius vietos bendruomenės ir mokyklos renginius.

        Informacija
        Formalusis ugdymas

        Neformalusis ugdymas

        Mokyklos muziejus
        Fotogalerija 
             2011-2012 mokslo metai
             2012-2013 mokslo metai

             2013-2014 mokslo metai

            2014-2015 mokslo metai
            2015-2016 mokslo metai
        Mokyklos laikraštis
        Parama mokyklai
    Tamo.lt           

 Pakruojo r. sav., Klovainių mstl., Žalioji 2A. klovmok@gmail.com 

tel. (8 421)  44 422. Atnaujinta:  2016-01-10