Klovainių pagrindinė mokykla

        Mokyklos atributika

UGDYMO VEIKLOS CENTRE –UGDYMO KOKYBĖ.

I TIKSLAS.   UŽTIKRINTI PAMOKOS KOKYBĘ, SIEKIANT MOKYTOJO IR MOKINIO KŪRYBIŠKUMO BEI VEIKSMŲ DERMĖS. Dėmesys individualiai mokinio pažangai..

Uždaviniai :

1.  Mokinių pasiekimų vertinimo ir individualios pažangos matavimo sistemos paieška.
2.  Metodinių dienų modelio įgyvendinimas.
3.  Modelis „Kolega – kolegai“ – vesti atviras pamokas.

II TIKSLAS. UGDYMO PROCESO MODERNIZAVIMAS. POILSĮ SKATINANČIŲ ERDVIŲ KŪRIMAS.

Uždaviniai :

1. Išnaudoti mokyklos erdves ugdymo procese.
2. Modernizuoti  ir aprūpinti  šiuolaikinėmis mokymo priemonėmis 1-ą kabinetą.
3. Sukurti 3 erdves mokinių poilsiui:
   
3.1. judrių žaidimų erdvė pradinių klasių mokiniams ir erdvė lavinantiems žaidimams 5-8 klasių mokiniams.
    3.2. tyli erdvė ( muzikos klausymui su ausinukais, skaitymui, bendravimui)
    3.3. lauko klasė – pavėsinė ( pamokų , klasių valandėlių vedimui).

 III TIKSLAS.  KULTŪROS VERTYBIŲ PUOSELĖJIMAS, MOKYKLOS BENDRUOMENĖS VIENIJIMAS.

Uždaviniai :

1. Skatinti mokinių pozityvų elgesį, organizuojant veiklas.
2. Efektyvinti klasės auklėtojo ir mokytojų veiklas, ugdant mokinių vertybines nuostatas, lyderystės įgūdžius.
3. Organizuoti tradicinius vietos bendruomenės ir mokyklos renginius.

        Informacija
        Formalusis ugdymas

        Neformalusis ugdymas

        Mokyklos muziejus
       Fotogalerija
        
2014-2015 mokslo metai

        2015-2016 mokslo metai
        2016-2017 mokslo metai
        Mokyklos laikraštis
        Parama mokyklai
    Tamo.lt           

 Pakruojo r. sav., Klovainių mstl., Žalioji 2A. klovmok@gmail.com 

tel. (8 421)  44 422. Atnaujinta:  2017-06-13