Klovainių pagrindinė mokykla

        Mokyklos atributika

2018-2019 mokslo metai
TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

Vertybės: Pažanga. Pagarba. Atsakomybė. Pareigingumas. Bendruomeniškumas.

I TIKSLAS.  Gerinti mokymosi pasiekimus, užtikrinant mokymosi pagalbą.

Uždaviniai :
1.  Kiekvieno mokinio mokymosi proceso stebėjimas ir savalaikės pagalbos teikimas įvairių gebėjimų mokiniams.

2. Mokinių individualios pažangos stebėsenos tvarkos įgyvendinimas.

3.  ES projekto „ Mokinių skaitymo gebėjimų gerinimas Pakruojo rajono Balsių, Klovainių, Rozalimo ir Žemynos pagrindinėse mokyklose“ realizavimas.

II TIKSLAS. Ugdyti mokinių kompetencijas, plėtojant socialines ir pilietines veiklas.

Uždaviniai :

  1. Mokinių dalyvavimas ilgalaikėse prevencinėse programose“ Įveikime kartu“, „ Antras žingsnis.“, “Gyvenimo įgūdžių ugdymas.“, rengiant mokinius integracijai į visuomenę.
  2. Pilietiškumo skatinimas, plėtojant savanorystės veiklas.

 III TIKSLAS.  Modernizuoti mokyklos aplinkos erdves, tarnaujančias ugdymo proceso tobulinimui.

Uždaviniai :

1.      Organizuoti tradicinius renginius, vienijančius mokyklos bendruomenę.

2.      Turimų edukacinių erdvių panaudojimas , siekiant aukštesnės ugdymo(-si) kokybės.

3.      Modernizuoti ugdymo procesą, plėtojant mokytojų profesines kompetencijas.

        Informacija
        Formalusis ugdymas

        Neformalusis ugdymas

        Mokyklos muziejus
       Fotogalerija
        2016 - 2017 mokslo metai
        2017 - 2018 mokslo metai
       2018 - 2019 mokslo metai
       Mokyklos laikraštis
       Parama mokyklai
    Tamo.lt           

 

 Pakruojo r. sav., Klovainių mstl., Žalioji 2A. klovmok@gmail.com 

tel. (8 421)  44 422. Atnaujinta:  2018-11-15